Ledelse / Kommissorium
 
 
Under 'Ledelse' og 'Præsidiet' finder du kontaktinformation til fanklubbens ledelse, med såvel telefonnumre og mailadresser.
 
'Kommissorium' er en beskrivelse af præsidiets arbejdsgange, mens du under 'Referater' finder indholdet fra præsidiets møder.
 
Under 'Kampansvarlige' får du et overblik over, hvilket præsidiemedlem der er ansvarlig for sæsonens hjemme- og udekampe.

Kommissorium

Kommissorium for præsidiet

Præsidiet udgør foreningens daglige ledelse. Alle medlemmer af præsidiet er valgt af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Præsidiet består af 5 medlemmer, hvoraf én er valgt som præsident. De fire øvrige medlemmer konstitueres som henholdsvis vicepræsident, kasserer, sekretær og menigt medlem, hvilket finder sted på førstkommende præsidiemøde efter den årlige generalforsamling.

Antallet af årlige præsidiemøder kan variere efter behov og aktivitetsniveau, men må ikke være færre end 4 møder om året. Typisk afholdes der 6-11 præsidiemøder årligt.

Jvf. § 5 i foreningens vedtægter, kan præsidiemøder indkaldes af enhver af præsidiets medlemmer, hvor dagsorden skal angives. Typisk vil indkaldelsen dog komme fra sekretæren, som i samråd med præsidenten udarbejder og udsender dagsorden. Præsidiet er desuden kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af præsidiemedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør præsidentens stemme udslaget. Er præsidenten ikke til stede, er vicepræsidentens stemme udslagsgivende ved stemmelighed. Sekretæren udarbejder referat af præsidiemødet. Referatet godkendes på efterfølgende præsidiemøde.

Præsidiets arbejde tager udgangspunkt i foreningens vedtægters § 2, kaldet foreningens formål:

• At fremme kendskabet til og fremme interessen for B.1909.

• At yde moralsk støtte til klubbens 1. holds kampe.

• Arrangere fælles transport til holdets udekampe.

• Formidle informationer om 1. holdstruppen til foreningens medlemmer.

• Foreningens formål skal opnås gennem en festlig og fredelig adfærd i sameksistens med andre klubbers fanskarer.

For at sikre at formålet indfries, udarbejder præsidiet et årshjul, hvor de faste aktiviteter og arrangementer er oplistet. Desuden afholdes der andre aktiviteter efter behov. Præsidiet har derudover udarbejdet et ordensreglement, et værdigrundlag og en kommunikationsstrategi, som skal skabe forståelse og gennemsigtighed for medlemmerne. Det påhviler præsidiet at holde disse opdateret og tilgængelige.

Endelig udgives medlemsbladet 'DE RØDE', som præsidiet er ansvarlig for. På præsidiemøderne besluttes indhold og omfang af såvel medlemsbladet som aktiviteterne, og der udpeges mindst én tovholder, som refererer til præsidiet. Efterfølgende evalueres der på næstkommende præsidiemøde.

Præsidiet holder løbende medlemmerne orienteret om aktiviteter og arrangementer i foreningen, via klubbens hjemmeside og foreningens platforme på de sociale medier. Desuden nævnes disse i medlemsbladet 'DE RØDE' og i beretningen på generalforsamlingen.

B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ