Om fanklubben / Vedtægter
 
 
Under 'Om fanklubben' finder du lidt historisk baggrund, for B.1909 SUPPORT's opstart, fra 1996 og i årene efter.
 
'Årets Supporter' og 'Årets Profil' giver dig et overblik over de personer, som fanklubben har hædret for deres indsats på- og udenfor banen.
 
'Vedtægter' indeholder fanklubbens lovsamling, som danner rammerne for foreningens arbejde.
 
'Lokalafdelinger' giver et overblik over røde fællesskaber rundt om i Danmark.
 

Vedtægter

Vedtægter for B.1909 SUPPORT

FORENINGENS NAVN & HJEMSTED

§ 1 Foreningens navn er B.1909 SUPPORT. Foreningen er stiftet den 29. august 1996. Dens hjemsted er Odense Kommune.

FORENINGENS FORMÅL

§ 2 Foreningens formål er, at * Fremme kendskabet til og fremme interessen for B.1909! * Yde moralsk støtte til klubbens 1. holds kampe! * Arrangere fælles transport til holdets udekampe! * Formidle informationer om 1. holdstruppen til foreningens medlemmer!

Foreningens formål skal opnås gennem en festlig og fredelig adfærd i sameksistens med andre klubbers fanskarer.

RET TIL OPTAGELSE

§ 3 Optages som medlem kan enhver, som ønsker at støtte det i formålsparagraffen nævnte hold.

Såfremt pågældende ikke er myndig, skal indmeldelse bemyndiges af forældre eller værge. Optagelse skal ske skriftligt.

KONTINGENTETS FASTSÆTTELSE

§ 4 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves én gang årligt

FORENINGENS LEDELSE

§ 5 Foreningens arbejde ledes af et præsidium. Præsidiet består af 1 præsident og 4 præsidiemedlemmer. Valg til præsidiet foregår på generalforsamlingen efter reglerne i § 8. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes konstituerende præsidiemøde. Her vælger præsidiet blandt sig selv en kasserer, en sekretær samt en vicepræsident. Præsidiemøde afholdes efter behov. Præsidiemøder kan indkaldes af enhver af præsidiets medlemmer. Dagsorden skal angives. Præsidiet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af præsidiemedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør præsidentens stemme udslaget.

Er præsidenten ikke til stede, er vicepræsidentens stemme udslagsgivende ved stemmelighed. Sekretæren udarbejder referat af præsidiemødet. Referatet godkendes på efterfølgende præsidiemøde.

ØKONOMI

§ 6 Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret. Første regnskabsår er 29/8 1996 – 31/12

1996. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, valgt blandt medlemmerne udenfor præsidiet. Revisorerne og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 7 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 8 Den årlige generalforsamling afholdes senest 30. april efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt ved annoncering i den lokale presse.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Præsidiets beretning

3. Præsidiets regnskabsberetning

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af

a. 1 præsident (lige år)

b. 1 præsidiemedlem (lige år)

c. 3 præsidiemedlemmer (ulige år)

d. 2 præsidiesuppleanter (hvert år)

e. 2 revisorer (hvert år)

f. 1 revisorsuppleant (hvert år)

7. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingen er i alle henseender/anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som så vidt muligt ikke må være medlem af præsidiet.

§ 10 Indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være præsidiet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på præsidiets foranledning eller såfremt, der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning herom. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningen med samme frister, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.

§ 11 For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde. Der tilkommer hvert medlem én stemme. Afstemningerne afgøres, jævnfør dog §§ 13 – 14, ved simpel stemmeflerhed. Afstemning skal ske skriftligt, hvis mindst 3 tilstedeværende medlemmer ønsker det. UDMELDELSE / EKSKLUSION

§ 12 Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske til regnskabsårets afslutning. Eksklusion af et medlem kan kun finde sted, såfremt medlemmet i gentagne tilfælde gør sig ufordelagtigt bemærket, eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmålet om eksklusion behandles alene af præsidiet og kan kun finde sted ved 4/5 – flertal i præsidiet.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 13 Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

FORENINGENS OPLØSNING OG HÆFTELSER

§ 14 Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Hvis 2/3 af medlemmerne ikke er tilstede ved generalforsamlingen kan præsidiet – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 15 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 præsidiemedlemmer, hvoraf den ene skal være præsidenten eller vicepræsidenten. Præsidiet kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller præsidium nogen personlig hæftelse. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 16 I tilfælde af B.1909 SUPPORT’s opløsning tilfalder eventuel formue B.1909.

Ændret og vedtaget af generalforsamlingen den 6. marts 2012.

 

B.1909 SUPPORT Postadresse: Gillestedvej 12, DK-5240 Odense NØ